Vedení společnosti si plně uvědomuje, že nejdůležitějším nástrojem úspěchu jsou její lidské zdroje, jejich potenciál. Proto je oblasti rozvoje lidských zdrojů věnována značná pozornost. Zavedený moderní systém firemního vzdělávání je zaměřen jak na oblast "hard skills", tak i na "soft skills". Naši zaměstnanci jsou pravidelně školeni ve svých kvalifikačních dovednostech i dalších oblastech souvisejících s jejich profesním růstem tak, aby byla byla zaručena konkurenceschopnost firmy na dynamicky se rozvíjejícím strojírenském trhu i jich samotných na trhu práce.

PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 - 2020

Operační program Zaměstnanost

Obrázek -

projekt "podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II" 

Tento projekt navazuje na sérii projektů, , jež jsou v ČR realizovány od r. 2009 s cílem podpořit odborný rozvoj zaměstnanců a přímo navazuje na projekt POVEZ. Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053

obsluha motorových vozíků skupiny II - třídy a a w1

V rámci profesního zařazení byli vyškoleni pracovníci v oblasti bezpečné oblsuhy motorových vozíků a manipulace s materiálem a zbožím. Vzdělávací aktivity se zúčastnilo 29 zaměstnanců. Ukončení projektu: červenec 2016

svařování ocelových konstrukčních celků a podskupin

Vzhledem k nově zavedné normě ve svařování EN ISO 9606-1 bylo realiozováno školení svářečů dle této mezinárodně platné normy, kterého se zúčastnilo 11 zaměstnanců. Ukončení projektu: srpen 2016

Interní auditor - implementace změn vyplývajících z nové normy ISO 9001:2015

V rámci profesního zařazení byli vyškoleni pracovníci v oblasti řízení jakosti v souladu s novými a upravenými požadavky revidované normy ISO 9001. Vzdělávací aktivity se zúčastnilo 13 zaměstnanců. Ukončení projektu: prosinec 2016

tvorba 3d technické dokumentace pomocí sw solidworks

V rámci nového profesního zařazení byl vyškoleni pracovník v oblasti tvorby 3D dokumentace pomocí programu SolidWorks. Vzdělávací aktivity se zúčastnil 1 zaměstnanec. Ukončení projektu: prosinec 2016

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Obrázek -