vzdělávání a rozvoj zaměstnanců

Vedení společnosti si plně uvědomuje, že nejdůležitějším nástrojem úspěchu jsou její lidské zdroje, jejich potenciál. Proto je oblasti rozvoje lidských zdrojů věnována značná pozornost. Zavedený moderní systém firemního vzdělávání je zaměřen jak na oblast "hard skills", tak i na "soft skills". Naši zaměstnanci jsou pravidelně školeni ve svých kvalifikačních dovednostech i dalších oblastech souvisejících s jejich profesním růstem tak, aby byla byla zaručena konkurenceschopnost firmy na dynamicky se rozvíjejícím strojírenském trhu i jich samotných na trhu práce.

PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 - 2020

Operační program Zaměstnanost

Obrázek -

projekt "podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II" - rok 2017 a 2018

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053

V rámci aktuálních výzev společnost průběžně podává žádosti o příspěvěk na podporu vzdělávání zaměstnanců k účelnému rozvoji a vzdělávání svých pracovníků.

projekt "podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II" - rok 2016

Tento projekt navazuje na sérii projektů, , jež jsou v ČR realizovány od r. 2009 s cílem podpořit odborný rozvoj zaměstnanců a přímo navazuje na projekt POVEZ.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053

obsluha motorových vozíků skupiny II - třídy a a w1

V rámci profesního zařazení byli vyškoleni pracovníci v oblasti bezpečné oblsuhy motorových vozíků a manipulace s materiálem a zbožím. Vzdělávací aktivity se zúčastnilo 29 zaměstnanců.

Ukončení projektu: červenec 2016

svařování ocelových konstrukčních celků a podskupin

Vzhledem k nově zavedné normě ve svařování EN ISO 9606-1 bylo realiozováno školení svářečů dle této mezinárodně platné normy, kterého se zúčastnilo 11 zaměstnanců.

Ukončení projektu: srpen 2016

Interní auditor - implementace změn vyplývajících z nové normy ISO 9001:2015

V rámci profesního zařazení byli vyškoleni pracovníci v oblasti řízení jakosti v souladu s novými a upravenými požadavky revidované normy ISO 9001. Vzdělávací aktivity se zúčastnilo 13 zaměstnanců.

Ukončení projektu: prosinec 2016

tvorba 3d technické dokumentace pomocí sw solidworks

V rámci nového profesního zařazení byl vyškoleni pracovník v oblasti tvorby 3D dokumentace pomocí programu SolidWorks. Vzdělávací aktivity se zúčastnil 1 zaměstnanec.

Ukončení projektu: prosinec 2016

programové období 2007 - 2013

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Obrázek -

 

Projekt „VZDĚLÁVEJTE SE PRO RŮST!"  -  rok 2012

Jedním z důkazů aktivního přístupu k firemnímu vzdělávání je skutečnosti, že naše společnost získala grant z OP LZZ v rámci národního individuálního projektu "Vzdělávejte se pro růst!" na odborný rozvoj svých zaměstnanců.

Registrační číslo projektu CZ.1.04/1.1.00/71.00002

Projekt „Vzdělávejte se pro růst!" byl spolufinancovaný z prostředků Evropského sociálního fondu (85%) a z prostředků státního rozpočtu České republiky (15%).

V rámci tohoto programu byli naši zaměstnanci vzděláváni v oblastech:

Čtení technické dokumentace ve strojírenství

Vyškoleno bylo 7 pracovníků technicko-hospodářského úseku, kteří si rozšířili své odborné znalosti v oblasti aktuální strojírenské dokumentace.

Školení svářečů hliníku a jeho slitin

Vyškoleni byli 3 pracovníci pracující na pozici svářeč, kteří si rozšířili svoji odbornou kvalifikaci pro oblast svařování materiálu Al a jeho slitin.

Nová certifikovaná oprávnění:

  • ČSN 05 0705 ZK 141 21
  • EN ISO 9606-2 141 P BW 23 S t6,0 PF ss nb

Ukončení projektu: prosinec 2012

Vzdělávání bylo zaměřeno zejména na prohloubení, rozšíření a zvýšení kvalifikace našich zaměstnanců.

Projekt „VZDĚLÁVEJTE SE PRO RŮST!"  -  rok 2013

Také v roce 2013 naše společnost získala grant z OP LZZ v rámci národního individuálního projektu "Vzdělávejte se pro růst!" na odborný rozvoj svých zaměstnanců.

Registrační číslo projektu CZ.1.04/1.1.00/71.00002

Projekt „Vzdělávejte se pro růst!" byl spolufinancovaný z prostředků Evropského sociálního fondu (85%) a z prostředků státního rozpočtu České republiky (15%).

V rámci tohoto programu byli naši zaměstnanci vzděláváni v oblasti:

 

Školení svářečů jemnozrnných ocelí 

Vyškoleno bylo 9 svářečů, kteří si rozšířili odbornou kvalifikaci v metodách 135 a 141 pro svařování jemnozrnných ocelí.

Nově získaná certifikovaná oprávnění:

  • ČSN EN 287-1 135 P FW 1,3 t8,0 PF ml
  • ČSN EN 287-1 135 P BW 1,3 t12,0 PF ss nb
  • ČSN EN 287-1 135 P BW 1,3 t12,0 PC ss nb
  • ČSN EN 287-1 141 P BW 1,3 t12,0 PA ss nb
  • ČSN EN 287-1 141 P FW 1,3 t12,0 PA ml

Ukončení projektu: listopad 2013

Vzdělávání bylo zaměřeno zejména na prohloubení, rozšíření a zvýšení kvalifikace našich zaměstnanců, čímž je zajištěna rovněž i jejich vyšší adaptabilita a konkurenceschopnost.

projekt "podpora odborného vzdělávání zaměstnanců" - rok 2014

Společnost OK Záchlumí, a. s. byla v roce 2014 úspěšná při podání žádosti v operačním programu LZZ o příspěvek z projektu "Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců" a s využitím grantové podpory zrealizovala kurz pro programátory CNC pálícího zařízení Bystar.

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.00/C300001

Projekt „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců" byl spolufinancovaný z prostředků Evropského sociálního fondu (85%) a z prostředků státního rozpočtu České republiky (15%).

KURZ PROGRAMOVÁNÍ BYSOFT 6

Projektu "Kurz programování BySoft 6" se zúčastnili 2 stávající pracovníci zajišťující komplexní programovou obsluhu laserového pálícího zařízení Bystar

Kurz byl zaměřen na zvýšení odborných kompetencí a rozšíření kvalifikačních předpokladů stávajících zaměstnanců. Jeho realizací bude splněn požadavek na zefektivnění činnosti v oblasti pálení kovů, jenž je v současnosti druhou nejvýznamnější činností akciové společnosti OK Záchlumí, a. s.

Ukončení projektu: červen 2014

Projekt „VZDĚLÁVEJTE SE PRO RŮST V PLZEŃSKÉM KRAJI II."  -  rok 2014

Další aktivity zaměřené na vzdělávání a rozvoj zaměstnanců byly realizovány v rámci regionálního individálního projektu "Vzdělávejte se pro růst v Plzeňském kraji II", reg. č. CZ.1.04/1.1.00/B1.00001.

ZPRACOVÁNÍ VÝROBNÍCH DAT POMOCÍ PROGRAMU MS EXCEL

Kurzu zaměřeného na rozvoj počítačových dovedností na pokročilé úrovni se zaměřením na aktivní používání složitějších funkcí programu MS Excel se zúčastnilo 6 zaměstnanců.

Ukončení projektu: říjen 2014

QMS - INTERNÍ AUDITOR

Projektu "QMS - Interní auditor" se zúčastnilo 6 zaměstnanců, kteří jsou ve společnosti jmenováni do funkce interních auditorů v rámci požadavků implementované normy ČSN ISO 9001:2009.

Interaktivní seminář byl zaměřen na výklad aktuálních požadavků normy ČSN ISO 9001:2009 a současný stav norem v oblasti managementu kvality a auditování, dále na význam auditování QMS interními auditory, jejich kvalifikaci a specifické dovednosti při vedení auditů.

Ukončení projektu: říjen 2014

 

projekt "podpora odborného vzdělávání zaměstnanců" - rok 2015

V rámci projektu "Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců" byly uskutečněny v roce 2015 celkem tři vzdělávací aktivity. 

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.00/C300001

Projekt „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců!" byl spolufinancovaný z prostředků Evropského sociálního fondu (85%) a z prostředků státního rozpočtu České republiky (15%).

ODBORNĚ ZPŮSOBILÁ OSOBA V PREVENCI RIZIK BOZP

Kurzu "Odborně způsobilá osoba v prevenci rizik" se zúčastnil jeden pracovník zajišťující komplexní oblast BOZP. Náš kmenový zaměstnanec tak získal certifikát Odborně způsobilá osoba v prevenci rizik BOZP.

Ukončení projektu: duben 2015

školení obsluhy sw metrolog x4 maintenance - práce s přenosným měřícím ramenem faro

Pro pracovníky zapojené ve výrobním procesu do činností spojených s kontrolou a řízením jakosti byl realizován kurz pro bezproblémové zvládnutí obsluhy mobilního měřícího ramene Faro, které je určené pro měření menších středně velkých dílů do průměru 3 m.

Ukončení projektu: srpen 2015

SVAŘOVÁNÍ NOSNÝCH OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ DLE EN 287-1

V měsíci záři se 9 pracovníků zúčastnilo čtyřdenního školení svářečů zaměřeného na prohloubení kvalifiakční úrovně svářečského personálu.

Ukončení projektu: září 2015