H a r m o n o g r a m

přípravy rozhodnutí jediného akcionáře

v působnosti valné hromady OK Záchlumí, a. s.

I. Doba a místo konání

Termín:  26.06.2014 od 15.00 hodin

Místo:     Plzeň, Guldenerova 3, zasedací místnost

II. Program jednání:

 1. Zahájení
 2. výroční zpráva společnosti za rok 2013
 3. Zpráva o vztahích mezi ovládající a ovládanou osobou 
 4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, vyjádření dozorčí rady k přezkoumání roční účetní závěrky, včetně jejího stanoviska k návrhu předstvenstva na rozdělení zisku za rok 2013
 5. roční účetní závěrka za rok 2013
 6. Návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2013
 7. Projednání a schválení podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku (§ 777, odst. 5 ZOK)
 8. Projednání a schválení změn stanov společnosti v souvislosti s platností zákona o obchodních korporacích
 9. Schválení smluv o výkonu funkce a odměn statutárních orgánů a odměnňování managementu společnosti
 10. Odvolání a volba členů dozorčí rady
 11. Zpracování písemného rozhodnutí jednoho akcionáře v působnosti valné hromady OK Záchlumí, a. s.
 12. Závěr