Vrcholové vedení společnosti prohlašuje integrovanou politiku kvality za základní prvek strategie vedení, prosazuje její realizaci, zajišťuje její správné pochopení a dodržování všemi pracovníky společnosti. Současně tím poskytuje rámec pro stanovení cílů. K naplnění stanovené politiky se vedení zavazuje k neustálému zlepšování efektivity integrovaného systému managementu kvality. Vrcholové vedení bude zajišťovat a poskytovat zdroje pro naplnění politiky, zdroje pro zajištění a zvyšování finanční síly společnosti a bude udržovat a rozvíjet integrovaný systém managementu kvality v souladu s principy normy ISO 9001.

Vztah k hodnotám společnosti:
Usilujeme o dosažení stability společnosti. Podporujeme trvalé zlepšování a zvyšování účinnosti i efektivity všech procesů. Důsledně naplňujeme požadavky zákazníků a příslušné požadavky legislativy. Prosazujeme pozitivní vnitropodnikovou kulturu. K tomu používáme jako nástroj certifikovaný systém kvality.

Vztah k investorům:
Klademe důraz na zajišťování přiměřeného zisku pro naše investory.

Vztah k zákazníkům:
Záleží nám na spokojenosti našeho zákazníka. Klademe důraz na dlouhodobou a oboustranně výhodnou spolupráci. Dodáváme výrobky a služby v nejvyšší možné kvalitě vztažené k ceně a dalším požadavkům zákazníka.

Vztah k zaměstnancům:
Vytváříme korektní vztahy k našim zaměstnancům, protože si uvědomujeme, že výkon a dobré jméno společnosti jsou dány jejich kvalitou. Podporujeme týmovou spolupráci, účast zaměstnanců na životě společnosti a konstruktivní dialog. Pěstujeme v zaměstnancích vědomí odpovědnosti ke kvalitě, životnímu prostředí a ochraně vlastního zdraví při práci. Zajišťujeme odpovídající mzdy a odborný rozvoj zaměstnanců.

Vztah k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci:
Bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců je naší nejvyšší prioritou. Zkoumáme rizika na pracovištích a minimalizujeme je technickými opatřeními, školením zaměstnanců, nákupem bezpečnějších technologií.

Vztah k životnímu prostředí:
Usilujeme o ochranu životního prostředí. Dodržujeme příslušné zákony a předpisy, vyhodnocujeme rizika, přijímáme příslušná opatření a realizujeme úspory spotřeby energií a zaměstnance vedeme k ochraně životního prostředí.

Vztah k informační bezpečnosti: 
Zajišťujeme, aby zpracovávané informace byly dostatečně chráněny a zároveň dostupné všem, kteří k nim mají mít přístup. Vhodnými opatřeními eliminujeme rizika ztráty nebo prozrazení utajovaných dat a informací.